Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou PROBIOTEK s.r.o., ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu, a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami.

 

Článok 1 – Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

predávajúci - spoločnosť PROBIOTEK s.r.o., Stred 47, 027 05  Zázrivá, IČO: 46103899, DIČ: 2023252682, IČ DPH: SK2023252682, sme platca DPH.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, vložka č. 54600/L, oddiel Sro.

kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou PROBIOTEK s.r.o.

tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti PROBIOTEK s.r.o.,  pre nákup prostredníctvom internetového obchodu.

pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

 

Článok 2 – Objednávanie a dodávky tovaru

 1. Odberateľ objednáva tovar v spoločnosti PROBIOTEK s.r.o. prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu na stránke www.mojakombucha.sk, www.kombu-cha.webnode.sk, mailom na info@mojakombucha.sk, telefonicky na čísle 0915975125.
 2. Každá objednávka musí obsahovať: - Fyzická osoba: meno zákazníka, poštovú adresu, telefónne číslo (nepovinný údaj), mail (nepovinný údaj), názov tovaru, počet kusov. - Podnikateľ: obchodné meno, kontaktnú osobu, poštovú adresu, telefónne číslo (nepovinný údaj), mail (nepovinný údaj),IČO, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov.
 3. Spoločnosť PROBIOTEK s.r.o. zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.
 4. Spoločnosť PROBIOTEK s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou ak kupujúci zadal mailový kontakt.
 5. Spoločnosť PROBIOTEK s.r.o. tovar zasiela prostredníctvom pošty alebo kuriéra na dobierku alebo po zaplatení vopred na účet.
 6. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou PROBIOTEK s.r.o  alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou PROBIOTEK s.r.o  akceptované.
 7. Za tovar je zodpovedná spoločnosť PROBIOTEK s.r.o. až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy spoločnosť PROBIOTEK s.r.o  odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady) umožní fyzicky disponovať s tovarom v priestoroch spoločnosti PROBIOTEK s.r.o  alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť PROBIOTEK s.r.o vysloví súhlas.

 

Článok 3 – Ceny

 1. Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý na https://www.kombu-cha.webnode.sk.  Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník.
 2. Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahrňujú daň z pridanej hodnoty, pretože sme platcom DPH.
 3. Spoločnosť PROBIOTEK s.r.o  si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov vstupov (pričom výraznou úpravou cien sa rozumie jej zvýšenie minimálne o 2 %), z dôvodu zavedenia alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.

Článok 4 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom spoločnosť PROBIOTEK  s. r.o.  vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.
 • PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení faktúry.
 • PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení ceny za tovar vopred na účet dodávateľa: Fiobanka, a.s., 2800211972/8330. Pri výbere tejto formy úhrady za tovar kontaktujeme zákazníka s uvedením potrebných údajov k zaplateniu.

Článok 5 – Práva a povinnosti spoločnosti PROBIOTEK s.r.o.  a odberateľa

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať  telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpi tovaru bez udania dôvodu do siedmich dní od prijatia tovaru a vrátiť ho v nepoužitom stave. Platí  to, aj keď si  tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol spotrebiteľ osobne. Odstúpenie od kúpi je možné oznámiť  telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie odstúpenia od kúpi oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 3. Pri odstúpení od kúpi predávajúci vráti peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez sankcií. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

Článok 6 – Záručné lehoty a reklamačný poriadok

 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti PROBIOTEK s.r.o..
 2. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar spoločnosti PROBIOTEK s.r.o..
 3. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.
 4. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Článok 7 – Záručný a pozáručný servis

Spoločnosť PROBIOTEK s.r.o.  nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poškodeniach spôsobených  neadekvátnym zaobchádzaním s produktami pri ich prevzatí a užívaní. Taktiež nenesie zodpovednosť za používanie dodaných produktov odberateľom.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením produktu, prevádzkovaním produktu v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Článok 8 – Poštovné a balné

Poštovné  pripočítavame k objednávkam  podľa  sadzobníka Slovenskej pošty a.s.. V prípade zaslania tovaru kuríérskou službou, bude doručenie tovaru pripočítané k cene objednávky podľa taríf kuriérskej služby SPS s.r.o. Balné je vo výške 0,50 Eur na jednu objednávku. Balené je zahrnuté vo faktúre v položke Poštovné a balné.

Dobierka  +1,30€

Slovenská pošta do 0,5kg  +2,30€

Slovenská pošta do 0,5-1kg  +3,00€

Slovenská pošta do 1-2kg  +3,50€

Slovenská pošta do 10kg  +5,00€

SPS 0-2kg +4,00€

SPS do 5kg +5,00€

SPS 5-10kg +5,50€

SPS 10-15kg +6,50€

SPS 15-20kg +7,00€

SPS 20-30kg +9,50€

SPS 30-35kg +13,00€

SPS 35-40kg +15,50€

 

 

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti  PROBIOTEK s.r.o.  vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 5. Spoločnosť PROBIOTEK s.r.o.  ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 6. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 7. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. januára 2012.

 

V Zázrivej dňa 01. januára 2012.

SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA

Zvoľte spôsob platby
Zvoľte spôsob dopravy
Pri objednávke nad 150,00 € je doprava zadarmo.
Viac tu: https://kombu-cha.webnode.sk/es-order-step2/

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode